top of page

การใช้งาน Manufacturing และ Shop Floor ใน Odoo 17

Updated: Feb 18Odoo Manufacturing เป็นโมดูลใน Odoo ERP ที่ช่วยในการวางแผนและควบคุมกระบวนการผลิตขององค์กร ส่วน Shop floor คือพื้นที่ที่เกิดการผลิตจริงขององค์กร โดยใน Odoo มักจะใช้เพื่ออ้างถึงสถานที่ที่มีการผลิต ทั้งสองระบบเชื่อมโยงกันเพื่อให้สามารถติดตามและควบคุมกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซับซ้อนในการจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต


Dashboard สำหรับระบบผลิต


Dashboard ในระบบ Odoo Manufacturing เป็นเครื่องมือที่มอบภาพรวมของกิจกรรมและประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตในเวลาจริง โดยมอบข้อมูลที่สำคัญแก่ผู้ใช้เพื่อให้สามารถติดตามและวิเคราะห์สถานะการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อมูลสินค้า


ข้อมูลสินค้า (Product Data):


 • ใน Odoo, ข้อมูลสินค้าถูกจัดเก็บในระบบสินค้าและคลังสินค้า (Product and Inventory Management) ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับชื่อสินค้า, รหัสสินค้า, รายละเอียดสินค้า, หน่วยนับ, และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า

 • ผู้ใช้สามารถสร้างและแก้ไขข้อมูลสินค้าได้ตามความต้องการ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างและกระบวนการการผลิตขององค์กร


การกำหนดวิธีการคิดต้นทุน (Costing Methods):


 • Odoo มีระบบการกำหนดวิธีการคิดต้นทุนสำหรับสินค้าที่ผลิต ซึ่งรวมถึงวิธีการ FIFO (First In, First Out), LIFO (Last In, First Out), Average, และ Standard Costing

 • ผู้ใช้สามารถเลือกและกำหนดวิธีการคิดต้นทุนที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของตน


การ Tracking ด้วย Lot หรือ Serial:


 • Odoo มีระบบการติดตามสินค้าด้วย Lot หรือ Serial ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามและจดบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าในแต่ละ Lot หรือ Serial ได้โดยอัตโนมัติ

 • การ Tracking ด้วย Lot หรือ Serial ช่วยให้สามารถตรวจสอบประวัติการจัดจำหน่าย, การผลิต, และการใช้งานของสินค้าได้ง่ายขึ้น และช่วยในกระบวนการควบคุมคุณภาพ
สูตรการผลิต (BOM)


BOM หรือ Bill of Materials (รายการวัสดุ) เป็นส่วนสำคัญในกระบวนการผลิตที่ใช้ใน Odoo Manufacturing ซึ่งเป็นการระบุวัสดุและส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตสินค้า โดย BOM ระบุวัสดุหรือส่วนประกอบที่ต้องใช้, ปริมาณ, และลักษณะการใช้งานของแต่ละวัสดุหรือส่วนประกอบในกระบวนการผลิต
ใบสั่งผลิต (Manufacturing Order)


ใบสั่งผลิต (Production Order) ใน Odoo Manufacturing เป็นเอกสารที่ใช้ในการสร้างและติดตามกระบวนการผลิตของสินค้า เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้การผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามแผนการผลิตขององค์กร ดังนั้น ใบสั่งผลิตมักจะประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้:


 1. รายละเอียดสินค้า: รหัสสินค้า, ชื่อสินค้า, และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ต้องการผลิต

 2. ปริมาณการผลิต: จำนวนสินค้าที่ต้องการผลิตในการสั่งผลิตนั้น ๆ

 3. วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด: วันที่ที่คาดว่าการผลิตจะเริ่มต้นและเสร็จสิ้น

 4. รายละเอียดวัตถุดิบ: รายการของวัตถุดิบที่จำเป็นต้องใช้ในการผลิตสินค้านั้น ๆ รวมถึงปริมาณและรายละเอียดเพิ่มเติม

 5. ขั้นตอนการผลิต: รายการของขั้นตอนหรือกระบวนการที่จำเป็นต้องทำในการผลิตสินค้า เช่น การตัด, การประกอบ, การตรวจสอบคุณภาพ เป็นต้น

 6. ค่าแรงงาน: รายการค่าแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า รวมถึงจำนวนชั่วโมงและอัตราค่าแรง

 7. การตรวจสอบคุณภาพ: รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบคุณภาพและเกณฑ์การตรวจสอบ

 8. ข้อมูลเพิ่มเติม: รายละเอียดเพิ่มเติมที่อาจมีความจำเป็นสำหรับการผลิตเฉพาะทาง เช่น หมายเหตุหรือคำอธิบายเพิ่มเติมวางแผนการผลิต


การวางแผนการผลิตใน Odoo Manufacturing สามารถทำได้โดยการวางแผนตามใบสั่งผลิตหรือสถานีการผลิต (work center) ซึ่งมีวิธีการดังนี้:


วางแผนตามใบสั่งผลิต (Production Order Planning):


 • ในกรณีที่ต้องการวางแผนการผลิตตามใบสั่งผลิต (Production Order) องค์กรสามารถเลือกใบสั่งผลิตที่ต้องการผลิตและวางแผนการผลิตตามแต่ละใบสั่งผลิต

 • หลังจากนั้น องค์กรสามารถกำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของการผลิต, ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตแต่ละชิ้น, และสถานที่ผลิตที่จะใช้


วางแผนตามสถานีการผลิต (Work Center Planning):


 • ในกรณีที่ต้องการวางแผนการผลิตตามสถานีการผลิต (work center) องค์กรสามารถกำหนดแผนการผลิตโดยใช้ข้อมูลจากสถานีการผลิตที่มีอยู่

 • หลังจากนั้น องค์กรสามารถกำหนดงานที่ต้องทำในแต่ละสถานีการผลิต, ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน, และเวลาที่ว่างของแต่ละสถานีการผลิตShop Floor


Shop Floor ทำหน้าที่เป็นส่วนที่สำคัญในการจัดการและควบคุมกระบวนการผลิต ซึ่งมักจะรวมถึงการกำหนดงานให้กับเครื่องจักรหรือแรงงาน, การติดตามการผลิตในเวลาจริง, การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต, และการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้น

รายการต้นทุนจากการผลิต


หลังจากที่ปิดใบสั่งผลิตในระบบ Odoo Manufacturing, สามารถสร้างรายงานต้นทุนการผลิตได้โดยใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตนั้น ๆ ซึ่งรายงานต้นทุนการผลิตจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการผลิตสินค้านั้น ๆ รวมถึงค่าวัตถุดิบ, ค่าแรงงาน, ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ, และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตดังกล่าว
รายงานการเคลื่อนย้ายสต๊อก


รายงานสรุปการเคลื่อนย้ายสต็อกจากใบสั่งผลิตเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของสินค้าที่ผลิตจากใบสั่งผลิตแต่ละรายการได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ
Traceability Report


รายงานเกี่ยวกับการติดตามวัตถุดิบในกระบวนการผลิต เช่น Traceability Report, มักจะมุ่งเน้นการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้วัตถุดิบและการทำสินค้าในระบบการผลิต โดยมีข้อมูลที่สำคัญที่สามารถรวมอยู่ในรายงานดังนี้:


 1. วัตถุดิบที่ใช้: รายงานนี้จะแสดงรายละเอียดของวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต รวมถึงชื่อวัตถุดิบ, ปริมาณที่ใช้, คุณสมบัติเฉพาะของวัตถุดิบ (เช่น หมายเลขชุดหรือ Lot Number), แหล่งที่มาของวัตถุดิบ, และวันที่รับวัตถุดิบเข้าสู่ระบบ

 2. การติดตาม Lot Number หรือ Serial Number: รายงานนี้สามารถแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ Lot Number หรือ Serial Number ของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแต่ละชิ้น ซึ่งช่วยให้สามารถติดตามถึงแหล่งที่มาและประวัติการใช้งานของวัตถุดิบได้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต
46 views0 comments

Comments


bottom of page