top of page
pic-banner-bg.jpg

คุณสมบัติ

Selling
icon_sale.png

งานขาย

Process-Sales.png
 • ออกใบเสนอราคาและใบสั่งขาย

 • กำหนดราคามาตรฐาน และราคาเฉพาะกลุ่มสินค้า หรือ เฉพาะกลุ่มลูกค้า

 • ระบุส่วนลดตามกลุ่มลูกค้า หรือ รายลูกค้า

 • ตรวจสอบราคาขาย ไม่ให้ขายต่ำกว่าราคาทุน

 • กำหนด และตรวจสอบวงเงินเครดิตลูกค้า

 • ระบุส่วนลดได้ทีละรายการ หรือท้ายบิล

 • กำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลได้หลายระดับ

 • สามารถกำหนดให้พนักงานขายแต่ละคนเข้าถึงข้อมูลใบเสนอราคา หรือใบสั่งขายเฉพาะของตัวเองเท่านั้น ในขณะที่หัวหน้าสามารถเห็นข้อมูลทั้งหมดในทีมตัวเอง

 • กำหนดขั้นตอนการขออนุมัติได้แบบไม่จำกัดขั้นตอน สามารถระบุผู้อนุมัติในแต่ละขั้นตอนได้ และกำหนดผู้ที่สามารถอนุมัติแทน โดยระบุเป็นช่วงเวลาได้

 • สามารถส่งสินค้า และ ออก invoice ได้แบบเต็ม และ บางส่วนจากใบสั่งขาย

 • บันทึกการรับคืนสินค้า และ ออกใบลดหนี้

 • รายงานสรุปการขาย, ส่งสินค้า, รับคืนสินค้า

ตัวอย่างรายงาน ระบบงานขาย

icon_website_crm_score_enterprise.png
Analyzedata

วิเคราะห์ข้อมูลแบบ Realtime

 • มูลค่ารวมของใบเสนอราคา / ใบสั่งขาย แยกตามทีมขาย หมวดหมู่สินค้า กลุ่มลูกค้า ในช่วงเวลาต่างๆ เช่น รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส และรายปี  

 • ข้อมูลการสั่งซื้อ

 • สต๊อก

 • ข้อมูลทางการเงิน

Dashboard - My Dashboard.gif
icon_purchase.png
Purchase

งานจัดซื้อ

Process-Purchase.png
 • ใบขอซื้อ, ขอใบเสนอราคา, ใบสั่งซื้อ

 • กำหนดขั้นตอนการขออนุมัติได้แบบไม่จำกัดขั้นตอน สามารถระบุผู้อนุมัติในแต่ละขั้นตอนได้ และกำหนดผู้ที่สามารถอนุมัติแทน โดยระบุเป็นช่วงเวลาได้

 • เปรียบเทียบราคา

 • ประวัติการสั่งซื้อ ราคา ของแต่ละ supplier

 • รายงานการส่งสินค้า 

ตัวอย่างรายงาน ระบบงานจัดซื้อ

icon_inventory.png
Stock

บริหาร-จัดการ คลังสินค้า

Process-Inventory.png
 • สร้าง Location ได้หลายระดับ

 • กำหนด Minimum Stock/Safety Stock และรายงานสรุปเพื่อทำการสั่งสินค้าเข้าคลัง

 • ข้อมูลการรอรับของ สามารถดึงตรงจาก PO ได้เลย

 • รับ และ ส่งของ โดยสามารถเลือกรับ/ส่ง ได้ทั้งแบบเต็มและบางส่วน ขอใบรับ/ส่งของ

 • บันทึกการปรับปรุงยอดสินค้า

 • คำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือ

 • รายงานความเคลื่อนไหวสินค้าแต่ละรายการ แยกตามสถานะสินค้า

icon_membership.png
Branch

กลุ่มบริษัท กลุ่มธุรกิจ สาขา แฟรนไชส์

 • รองรับการทำงานแบบ Multi-Company

 • แต่ละบริษัทในเครือ สามารถทำธุรกรรม ระหว่างกันได้ และออกรายงานต่างๆ แบบรวม หรือ แยกจากกันได้

 • จำกัดสิทธการเข้าถึงข้อมูลแต่ละบริษัท แก่พนักงานได้

 • ข้อมูลธุรกรรมต่างๆ สามารถออกรายงาน โดยแยกตามกลุ่มธุรกิจ (Business Unit) สาขา หรือ แฟรนไชส์ ได้ 

icon_project.png
Budget

ตั้งงบประมาณ และ วิเคราะห์โครงการ

 • ตั้งงบประมาณ ตามแผนก กลุ่มธุรกิจ หรือ โครงการ

 • สามารถกำหนดขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณได้แบบไม่จำกัดขั้นตอน และสามารถระบุผู้อนุมัติในแต่ละขั้นตอนได้

 • สามารถเรียกดูรายรับ และรายจ่าย เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้

 • ติดตามสถานะของโครงการตั้งแต่ต้นจนจบ

 • วิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนแยกตาม supplier และ กำหมดกำไรขั้นต่ำ เพื่อคำนวณราคาขาย และ ออกใบเสนอราคา

 • ติดตามสถานะ รายรับ-รายจ่าย ในโครงการ แยกเป็นรายเดือน หรือรายปี

 • ออกรายงานทางการเงินต่างๆ แยกตามโครงการ

icon_mrp.png
Manufactory

วางแผน และควบคุมการผลิต

Process-MRP.png
 • รองรับการผลิตทั้งในรูปแบบของ Made to Stork และ Made to Order

 • กำหนด BOM ได้หลายระดับ

 • กำหนด Work Center และ Routing ได้ไม่จำกัดจำนวน

 • คำนวณต้นทุนได้จากหลายปัจจัย เช่น ค่าวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง ค่าแรง ต้นทุนแฝง

 • วางแผนการผลิต จัดซื้อวัตถุดิบ

 • ออกใบสั่งผลิต เพื่อเริ่มขบวนการผลิต

 • ติดตามการเบิกของ และ ย้ายของระหว่างคลัง

 • รองรับการเบิกวัตถุดิบเพิ่มเติมระหว่างดำเนินการผลิต

 • รองรับการจัดการงานที่ยังอยู่ระหว่างการผลิต (WIP: Work in Process)

icon_survey.png
Documents

ระบบควบคุมการอนุมัติเอกสาร

 • รองรับการกำหนดขั้นตอนการอนุมัติเอกสารหลายหลายประเภท ได้แก่ ใบเสนนราคา ใบสั่งขาย ในขอซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบออกสินค้า ใบตรวจรับสินค้า ใบส่งของ ใบเคลม ใบคืนของ ใบขอรับการบริการ ใบย้ายของระหว่างคลัง

 • สามารถกำหนดจำนวนขั้นตอนการอนุมัติได้แบบไม่จำกัดขั้นตอน

 • สามารถกำหนดเงื่อนไข การอนุมัติในแต่ละขั้นตอนได้เอง เช่น กำหนดขั้นตอนการอนุมัติใบเสนอราคา จากยอดส่วนลด หรือ เครดิตลูกค้า

 • สามารถกำหนดผู้มีสิทธิอนุมัติในแต่ละขั้นตอนได้มากกว่าหนึ่งคน

 • สามารถำหนดผู้ทำการอนุมัติแทนได้ โดยมีการระบุช่วงเวลาที่อนุญาตให้อนุมัติแทน 

icon_account_enterprise.png
AR

ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR)

 • บันทึกข้อมูลตั้งลูกหนี้

 • บันทึกวางบิล และพิมพ์ใบวางบิล

 • บันทึกรับเป็นเงินสด เช็ค เงินโอน และพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

 • บันทึกเงินมัดจำล่วงหน้าค่าสินค้า และควบคุมการหักเงินมัดจำ

 • รายงานทะเบียนคุมลูกหนี้,รายงานเช็คคืน

 • รายงานลูกหนี้คงค้าง

 • รายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้

 • รายงานภาษีขาย

 • รายงานทะเบียนคุมการรับเงิน

 • รายงานทะเบียนคุมเช็ครับ

 • รายงานควบคุมเงินมัดจำ

icon_account_enterprise.png
AP

ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP)

 • บันทึกข้อมูลตั้งเจ้าหนี้

 • บันทึกจ่ายเงินเป็นเงินสด เช็ค เงินโอน และพิมพ์จ่ายใบเช็คจ่าย หนังสือรับรองภาษีหัก ณ.ที่จ่าย

 • บันทึกจ่ายเงินมัดจำล่วงหน้าค่าสินค้า และควบคุมการหักเงินมัดจำ

 • รายงานทะเบียนคุมเจ้าหนี้

 • รายงานเจ้าหนี้คงค้าง

 • รายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้

 • รายงานภาษีซื้อ, ภงด.3, ภงด.53

 • รายงานทะเบียนคุมใบสำคัญจ่าย

 • รายงานทะเบียนคุมเช็คจ่าย

ตัวอย่างรายงาน ระบบงานบัญชี

icon_account.png
Petty Cash

ระบบเงินสดย่อย (Petty Cash)

 • การเบิกเงินสดย่อย และพิมพ์ใบเบิกเงินสดย่อย

 • การตั้งวงเงินสดย่อยมากกว่า 1 วงเงิน

 • บันทึกสรุปเบิกชดเชยเงินสดย่อย โดยรวบรวมใบเบิกย่อยตามช่วงเวลาที่เลือก และสร้างใบสำคัญจ่ายอัตโนมัติ

icon_account.png
Advance Payment

ระบบเงินทดรองจ่าย (Advance Payment)

 • การบันทึกเบิกเงินทดรอง และพิมพ์ใบเบิกเงินทดรอง

 • การบันทึกเคลียร์เงินทดรอง และสร้างรายการรับเงินจ่ายอัตโนมัติสำหรับกรณีเหลือคืนหรือต้องจ่ายเพิ่ม

 • รายงานเบิกเงินสดย่อย

 • รายงานประวัติการสรุปชดเชยเงินสดย่อย

 • รายงานประวัติการเบิกเงินทดรองจ่าย

icon_account_asset.png
Fixed Asset

ระบบทะเบียนทรัพย์สิน (Fixed Asset)

 • การประมวลผลค่าเสื่อมาคาแบบเส้นตรง

 • การบันทึกข้อมูล หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินแต่ละรายการ เช่น ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร

 • รายงานทะเบียนทรัพย์สินถาวร

 • รายงานค่าเสื่อมราคา

icon_pos.png
POS

ระบบงานขายหน้าร้าน (POS)

 • แคชเชียร์ หน้าร้าน

 • เช็คสต๊อกได้ ทั้งสาขาเดียวกัน และต่างสาขา

 • ทำงานในโหมด Offline ได้

 • สามารถเซ็ต Promotion ได้หลากหลาย

 • ฐานข้อมูลเดียวกันกับส่วนงาน อื่นๆ ไม่ต้องกลัวเซ็ตราคาผิด

 • รองรับการทำงานหลายสาขา

 • สแกน Barcode ได้

 • พิมพ์ใบกำกับภาษีได้ทั้งแบบเต็ม และแบบย่อ

odoo pos.jpg
icon_website_sale.png
Ecommerce

ระบบขายออนไลน์ E-Commerce

 • ร้านค้า ออนไลน์

 • รับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

 • ระบบหลังบ้าน ควบคุม-ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

 • ปรับแต่งหน้าตา (Branding) ได้ตามต้องการ

 • รองรับการทำ SEO

odoo ecommerce.jpg
Contact
bottom of page