top of page
Artboard 1.png

คุณสมบัติ

งานขาย

CRM, การตั้งราคาสินค้า, โปรโมชั่น, คิดค่าคอมมิชชั่น, ใบเสนอราคา, อนุมัติใบเสนอราคา, ใบสั่งขาย, การวางบิล, ติดตามสถานะงาน, รายงานวิเคราะห์การขาย

งานจัดซื้อ

ประวัติ Supplier, ประวัติการซื้อ, ใบสั่งซื้อ, ระบบแจ้งเตือน และสร้างใบสั่งซื้ออัตโนมัติ, การอนุมัติใบสั่งซื้อ, ติดตามสถานะการสั่งซื้อ, รายงานต่างๆ

คลังสินค้า

สร้าง Location ได้ไม่จำกัด, ทราบสถานะของ Stock ได้แบบ realtime, เชื่อมต่อกับใบสั่งขาย ใบสั่งซื้อ ใบเบิกของ ใบสั่งผลิต  ใบรับของ ใบส่งของ 

วิเคราะห์โครงการ

ตั้งงบประมาณ และ ติดตามสถานะทางการเงิน รายรับ รายจ่ายของแต่ละโครงการ เชื่อมต่อกับข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ใบสำคัญต่างๆ

บัญชี และการเงิน

รองรับทั้งระบบการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวด และแบบต่อเนื่อง, เงินสดย่อย, เงินทดลองจ่าย, ทะเบียนทรัพย์สิน

บัญชี และการเงิน

กำหนด BOM, ขั้นตอนการผลิต, ต้นทุนมาตรฐาน, เชื่อมต่อกับงานขาย จัดซื้อ สต๊อก, ออกใบสั่งผลิต, วางแผนและ ควบคุมการผลิต, วัดประสิทธิภาพ และต้นทุนการผลิต 

ควบคุมคุณภาพ

กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ ตามประเภทสินค้า และตามกระบวนการทำงาน ทั้งการรับของเข้าคลังสินค้า การย้ายของ การส่งของ หรือระหว่างการผลิต

bottom of page