top of page
Artboard 1.png

คุณสมบัติระบบบริหารโครงการ ระบบการให้บริการหลังการขาย

โครงการ

 • บริหารจัดการโครงการ

 • วางแผน และควบคุม Task ภายในโครงการ

 • เชื่อมโยงเอกสารจากระบบงานอื่นๆ มายังโครงการ เช่น Sales Order, Purcahse Order, Invoice, Vendor Bill

 • ระบบ Dashboard เพื่อวิเคราะห์สถานะทางการเงินของโครงการ โดยแสดงรายได้ และ รายจ่ายต่างๆที่เกิดขึ้น

 • ให้บริการหลังการขาย

 • ติดตามการทำงานนอกสถานที่

 • ให้บริการเกี่ยวกับงานติดตั้ง หรืองานซ่อมนอกสถานที่

 • ออกใบงานให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ

 • เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบใบงานในแต่ละวันที่มอบหมายมาถึงตน

 • การเสนอราคาเพิ่มเติม (ค่าอะไหล่ ค่าแรงเพิ่มเติม) ที่เกี่ยวข้องกับใบงาน

 • เจ้าหน้าที่สามารถถ่ายรูปด้วย Smartphone เพื่อแนบประกอบการรายงานผลตามใบงานได้

 • ระบบบันทึกลายเซ็นลูกค้าผ่านอุปกรณ์ Tablet หรือ Smartphone

 • สามารถสร้างใบงานตามรอบการให้บริการตามสัญญาได้ โดยสามารถกำหนดให้ระบบสร้างใบงานโดยอัตโนมัติ รายวัน สัปดาห์ เดือน ไตรมาส

บริการหลังการขาย

คุณสมบัติ ระบบงานอื่นๆ

วิดีโอ สาธิตการใช้งาน

Contact
bottom of page