top of page
pic-banner-bg.jpg

คุณสมบัติ

Selling
icon_sale.png

งานขาย

Process-Sales.png
 • ออกใบเสนอราคาและใบสั่งขาย

 • กำหนดราคามาตรฐาน และราคาเฉพาะกลุ่มสินค้า หรือ เฉพาะกลุ่มลูกค้า

 • ระบุส่วนลดตามกลุ่มลูกค้า หรือ รายลูกค้า

 • ตรวจสอบราคาขาย ไม่ให้ขายต่ำกว่าราคาทุน

 • กำหนด และตรวจสอบวงเงินเครดิตลูกค้า

 • ระบุส่วนลดได้ทีละรายการ หรือท้ายบิล

 • กำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลได้หลายระดับ

 • สามารถกำหนดให้พนักงานขายแต่ละคนเข้าถึงข้อมูลใบเสนอราคา หรือใบสั่งขายเฉพาะของตัวเองเท่านั้น ในขณะที่หัวหน้าสามารถเห็นข้อมูลทั้งหมดในทีมตัวเอง

 • กำหนดขั้นตอนการขออนุมัติได้แบบไม่จำกัดขั้นตอน สามารถระบุผู้อนุมัติในแต่ละขั้นตอนได้ และกำหนดผู้ที่สามารถอนุมัติแทน โดยระบุเป็นช่วงเวลาได้

 • สามารถส่งสินค้า และ ออก invoice ได้แบบเต็ม และ บางส่วนจากใบสั่งขาย

 • บันทึกการรับคืนสินค้า และ ออกใบลดหนี้

 • รายงานสรุปการขาย, ส่งสินค้า, รับคืนสินค้า

ตัวอย่างรายงาน ระบบงานขาย

Sale Order Values Report by Prodouct
Sale Order Values Report by Prodouct

press to zoom
Sale Order Values Report by customer
Sale Order Values Report by customer

press to zoom
Sale Invoice Values Report by Prodouct
Sale Invoice Values Report by Prodouct

press to zoom
Sale Order Values Report by Prodouct
Sale Order Values Report by Prodouct

press to zoom
1/7
icon_website_crm_score_enterprise.png
Analyzedata

วิเคราะห์ข้อมูลแบบ Realtime

 • มูลค่ารวมของใบเสนอราคา / ใบสั่งขาย แยกตามทีมขาย หมวดหมู่สินค้า กลุ่มลูกค้า ในช่วงเวลาต่างๆ เช่น รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส และรายปี  

 • ข้อมูลการสั่งซื้อ

 • สต๊อก

 • ข้อมูลทางการเงิน

Dashboard - My Dashboard.gif
icon_purchase.png
Purchase

งานจัดซื้อ

Process-Purchase.png
 • ใบขอซื้อ, ขอใบเสนอราคา, ใบสั่งซื้อ

 • กำหนดขั้นตอนการขออนุมัติได้แบบไม่จำกัดขั้นตอน สามารถระบุผู้อนุมัติในแต่ละขั้นตอนได้ และกำหนดผู้ที่สามารถอนุมัติแทน โดยระบุเป็นช่วงเวลาได้

 • เปรียบเทียบราคา

 • ประวัติการสั่งซื้อ ราคา ของแต่ละ supplier

 • รายงานการส่งสินค้า 

ตัวอย่างรายงาน ระบบงานจัดซื้อ

Received Order Report-1
Received Order Report-1

press to zoom
Purchase Order Outstanding By Period-2
Purchase Order Outstanding By Period-2

press to zoom
Purchase Order By Period-1
Purchase Order By Period-1

press to zoom
Received Order Report-1
Received Order Report-1

press to zoom
1/4
icon_inventory.png
Stock

บริหาร-จัดการ คลังสินค้า

Process-Inventory.png
 • สร้าง Location ได้หลายระดับ

 • กำหนด Minimum Stock/Safety Stock และรายงานสรุปเพื่อทำการสั่งสินค้าเข้าคลัง

 • ข้อมูลการรอรับของ สามารถดึงตรงจาก PO ได้เลย

 • รับ และ ส่งของ โดยสามารถเลือกรับ/ส่ง ได้ทั้งแบบเต็มและบางส่วน ขอใบรับ/ส่งของ

 • บันทึกการปรับปรุงยอดสินค้า

 • คำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือ

 • รายงานความเคลื่อนไหวสินค้าแต่ละรายการ แยกตามสถานะสินค้า

icon_membership.png
Branch

กลุ่มบริษัท กลุ่มธุรกิจ สาขา แฟรนไชส์

 • รองรับการทำงานแบบ Multi-Company

 • แต่ละบริษัทในเครือ สามารถทำธุรกรรม ระหว่างกันได้ และออกรายงานต่างๆ แบบรวม หรือ แยกจากกันได้

 • จำกัดสิทธการเข้าถึงข้อมูลแต่ละบริษัท แก่พนักงานได้

 • ข้อมูลธุรกรรมต่างๆ สามารถออกรายงาน โดยแยกตามกลุ่มธุรกิจ (Business Unit) สาขา หรือ แฟรนไชส์ ได้ 

icon_project.png
Budget

ตั้งงบประมาณ และ วิเคราะห์โครงการ

 • ตั้งงบประมาณ ตามแผนก กลุ่มธุรกิจ หรือ โครงการ

 • สามารถกำหนดขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณได้แบบไม่จำกัดขั้นตอน และสามารถระบุผู้อนุมัติในแต่ละขั้นตอนได้

 • สามารถเรียกดูรายรับ และรายจ่าย เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้

 • ติดตามสถานะของโครงการตั้งแต่ต้นจนจบ

 • วิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนแยกตาม supplier และ กำหมดกำไรขั้นต่ำ เพื่อคำนวณราคาขาย และ ออกใบเสนอราคา

 • ติดตามสถานะ รายรับ-รายจ่าย ในโครงการ แยกเป็นรายเดือน หรือรายปี

 • ออกรายงานทางการเงินต่างๆ แยกตามโครงการ

icon_mrp.png
Manufactory

วางแผน และควบคุมการผลิต

Process-MRP.png
 • รองรับการผลิตทั้งในรูปแบบของ Made to Stork และ Made to Order

 • กำหนด BOM ได้หลายระดับ

 • กำหนด Work Center และ Routing ได้ไม่จำกัดจำนวน

 • คำนวณต้นทุนได้จากหลายปัจจัย เช่น ค่าวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง ค่าแรง ต้นทุนแฝง

 • วางแผนการผลิต จัดซื้อวัตถุดิบ

 • ออกใบสั่งผลิต เพื่อเริ่มขบวนการผลิต

 • ติดตามการเบิกของ และ ย้ายของระหว่างคลัง

 • รองรับการเบิกวัตถุดิบเพิ่มเติมระหว่างดำเนินการผลิต

 • รองรับการจัดการงานที่ยังอยู่ระหว่างการผลิต (WIP: Work in Process)

icon_survey.png
Documents

ระบบควบคุมการอนุมัติเอกสาร

 • รองรับการกำหนดขั้นตอนการอนุมัติเอกสารหลายหลายประเภท ได้แก่ ใบเสนนราคา ใบสั่งขาย ในขอซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบออกสินค้า ใบตรวจรับสินค้า ใบส่งของ ใบเคลม ใบคืนของ ใบขอรับการบริการ ใบย้ายของระหว่างคลัง

 • สามารถกำหนดจำนวนขั้นตอนการอนุมัติได้แบบไม่จำกัดขั้นตอน

 • สามารถกำหนดเงื่อนไข การอนุมัติในแต่ละขั้นตอนได้เอง เช่น กำหนดขั้นตอนการอนุมัติใบเสนอราคา จากยอดส่วนลด หรือ เครดิตลูกค้า

 • สามารถกำหนดผู้มีสิทธิอนุมัติในแต่ละขั้นตอนได้มากกว่าหนึ่งคน

 • สามารถำหนดผู้ทำการอนุมัติแทนได้ โดยมีการระบุช่วงเวลาที่อนุญาตให้อนุมัติแทน 

icon_account_enterprise.png
AR

ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR)

 • บันทึกข้อมูลตั้งลูกหนี้

 • บันทึกวางบิล และพิมพ์ใบวางบิล

 • บันทึกรับเป็นเงินสด เช็ค เงินโอน และพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

 • บันทึกเงินมัดจำล่วงหน้าค่าสินค้า และควบคุมการหักเงินมัดจำ

 • รายงานทะเบียนคุมลูกหนี้,รายงานเช็คคืน

 • รายงานลูกหนี้คงค้าง

 • รายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้

 • รายงานภาษีขาย

 • รายงานทะเบียนคุมการรับเงิน

 • รายงานทะเบียนคุมเช็ครับ

 • รายงานควบคุมเงินมัดจำ

icon_account_enterprise.png
AP

ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP)

 • บันทึกข้อมูลตั้งเจ้าหนี้

 • บันทึกจ่ายเงินเป็นเงินสด เช็ค เงินโอน และพิมพ์จ่ายใบเช็คจ่าย หนังสือรับรองภาษีหัก ณ.ที่จ่าย

 • บันทึกจ่ายเงินมัดจำล่วงหน้าค่าสินค้า และควบคุมการหักเงินมัดจำ

 • รายงานทะเบียนคุมเจ้าหนี้

 • รายงานเจ้าหนี้คงค้าง

 • รายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้

 • รายงานภาษีซื้อ, ภงด.3, ภงด.53

 • รายงานทะเบียนคุมใบสำคัญจ่าย

 • รายงานทะเบียนคุมเช็คจ่าย

ตัวอย่างรายงาน ระบบงานบัญชี

Payment Inbound Report รายานการรับชำระหน
Payment Inbound Report รายานการรับชำระหน

press to zoom
Payment Outbound Report รายงานการจ่ายชำร
Payment Outbound Report รายงานการจ่ายชำร

press to zoom
AR Card รายงานการ์ดลูกหนี้
AR Card รายงานการ์ดลูกหนี้

press to zoom
Payment Inbound Report รายานการรับชำระหน
Payment Inbound Report รายานการรับชำระหน

press to zoom
1/14
icon_account.png
Petty Cash

ระบบเงินสดย่อย (Petty Cash)

 • การเบิกเงินสดย่อย และพิมพ์ใบเบิกเงินสดย่อย

 • การตั้งวงเงินสดย่อยมากกว่า 1 วงเงิน

 • บันทึกสรุปเบิกชดเชยเงินสดย่อย โดยรวบรวมใบเบิกย่อยตามช่วงเวลาที่เลือก และสร้างใบสำคัญจ่ายอัตโนมัติ

icon_account.png
Advance Payment

ระบบเงินทดลองจ่าย (Advance Payment)

 • การบันทึกเบิกเงินทดรอง และพิมพ์ใบเบิกเงินทดรอง

 • การบันทึกเคลียร์เงินทดรอง และสร้างรายการรับเงินจ่ายอัตโนมัติสำหรับกรณีเหลือคืนหรือต้องจ่ายเพิ่ม

 • รายงานเบิกเงินสดย่อย

 • รายงานประวัติการสรุปชดเชยเงินสดย่อย

 • รายงานประวัติการเบิกเงินทดรองจ่าย

icon_account_asset.png
Fixed Asset

ระบบทะเบียนทรัพย์สิน (Fixed Asset)

 • การประมวลผลค่าเสื่อมาคาแบบเส้นตรง

 • การบันทึกข้อมูล หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินแต่ละรายการ เช่น ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร

 • รายงานทะเบียนทรัพย์สินถาวร

 • รายงานค่าเสื่อมราคา

icon_pos.png
POS

ระบบงานขายหน้าร้าน (POS)

 • แคชเชียร์ หน้าร้าน

 • เช็คสต๊อกได้ ทั้งสาขาเดียวกัน และต่างสาขา

 • ทำงานในโหมด Offline ได้

 • สามารถเซ็ต Promotion ได้หลากหลาย

 • ฐานข้อมูลเดียวกันกับส่วนงาน อื่นๆ ไม่ต้องกลัวเซ็ตราคาผิด

 • รองรับการทำงานหลายสาขา

 • สแกน Barcode ได้

 • พิมพ์ใบกำกับภาษีได้ทั้งแบบเต็ม และแบบย่อ

odoo pos.jpg
icon_website_sale.png
Ecommerce

ระบบขายออนไลน์ E-Commerce

 • ร้านค้า ออนไลน์

 • รับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

 • ระบบหลังบ้าน ควบคุม-ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

 • ปรับแต่งหน้าตา (Branding) ได้ตามต้องการ

 • รองรับการทำ SEO

odoo ecommerce.jpg
Contact
bottom of page