top of page

Odoo 15 - การขายสินค้าที่ได้มาจากการจ้างผลิต (Subcontracting)


 

ขั้นตอนการทำงาน


1) สร้างใบคำสั่งขาย (Sales Order)

2) สร้างใบคำสั่งซื้อ (Purchase Order) ไปยังผู้รับจ้างผลิต (Subcontractor)

3) โอนย้ายวัตถุดิบ

3.1)โอนย้ายภายใน (Transfer)

3.2)เติมวัตถุดิบ (Replenishment)

4) รับสินค้า (Finished Goods) จาก ผู้รับจ้างผลิต (Subcontractor)

5) ส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า

6) รับชำระเงินจากลูกค้า

7) ชำระเงินให้กับ ผู้รับจ้างผลิต (Subcontractor)

262 views0 comments

Comments


bottom of page