top of page

Odoo 15 - การขายสินค้าที่ได้มาจากการจ้างผลิต (Subcontracting)


 

ขั้นตอนการทำงาน


1) สร้างใบคำสั่งขาย (Sales Order)

2) สร้างใบคำสั่งซื้อ (Purchase Order) ไปยังผู้รับจ้างผลิต (Subcontractor)