top of page

Odoo ERP สำหรับธุรกิจการผลิต

Updated: Nov 20, 2022

สาธิตการใช้งานระบบ Odoo ERP โดยเริ่มจากอธิบายการตั้งค่าเบื้องต้นเกี่ยวกับคลังสินค้า จากนั้นอธิบายกระบวนการจัดซื้อ การสั่งผลิต งานขาย ระบบการเงิน-บัญชี การแจ้งหนี้ วางบิล ชำระเงิน รายงานทางภาษี ระบบเงินทดลองจ่าย ระบบเงินสดย่อย การบริหารจัดการเช็ครับ-เช็คจ่าย ระบบบริการจัดการสินทรัพย์ การคิดค่าเสื่อมฯ และระบบงานย่อยอื่นๆ
842 views0 comments

Comments


bottom of page