top of page

การบริหารโครงการ ด้วย Odoo 17
สร้าง Project และ Analytic

รับทราบสถานะการเงินทั้งฝั่งรายได้ และรายจ่าย โดยอ้างอิงข้อมูลมาจาก ใบสั่งขาย ใบสั่งซื้อ ใบสั่งผลิต

จัดทำงบประมาณของโครงการ

ติดตามสถานะของงาน ในโครงการProject Dashboard
Project Dashboard

15 views0 comments

Comments


bottom of page