top of page
odoo presentation 2.png

ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

การจ้างผลิต, บริการงานเป็นโครงการ,  
ซื้อ-ขาย ด้วยสกุลเงินต่างประเทศ

bottom of page