top of page
odoo presentation 2.png

ธุรกิจใช้เช่าสินค้า

ค่าเช่า, เงินมัดจำ
บริการติดตั้ง, งานซ่อมบำรุง
สต๊อกสินค้า, ต้นทุน
รายงานการเคลื่อนไหวของสินค้า

bottom of page