top of page
ที่นั่งประชุม

บริการให้คำปรึกษา เพื่อขึ้นระบบ

โครงการ Quick Launch ระยะเวลา 1 เดือน

ตารางการอบรม โครงการ Quick Launch

วันอบรม
หัวข้อการอบรม

วันที่ 1 ระบบงานจัดซื้อ

เวลาอบรม
หัวข้อการอบรม

วันที่ 2 ระบบงานขาย

เวลาอบรม
หัวข้อการอบรม

วันที่ 3 ระบบงานคลังสินค้า

เวลาอบรม
หัวข้อการอบรม

วันที่ 4 ระบบงานบัญชีลูกหนี้

เวลาอบรม
หัวข้อการอบรม

วันที่ 5 ระบบงานบัญชีเจ้าหนี้

เวลาอบรม
หัวข้อการอบรม

วันที่ 6 ระบบงานสมุดบัญชีทั่วไป

เวลาอบรม
หัวข้อการอบรม

วันที่ 7 งานดูแลระบบ (Administration)

เวลาอบรม
หัวข้อการอบรม
bottom of page