top of page

Odoo 15 - งานบริการ และ การรับชำระเงินตามชั่วโมงการทำงาน


 

ธุรกิจให้บริการ โดยมีการทำสัญญาจ้างงานที่ระบุระยะเวลา และอัตราค่าบริการไว้ล่วงหน้า จากนั้นเมื่อมีการทำงานจริง จะมีการบันทึกเวลา และเรียกชำระเงินตามชั่วโมงการทำงาน ด้วยอัตราที่ระบุในสัญญาจ้างงาน

หัวข้อ

1. หลักการทำงานของระบบ

2. ตั้งค่าเบื้องต้น

3. สร้างข้อมูลสินค้า และ ราคา (Pricelist)

4. รับงาน

5. บันทึกเวลาจาก Mobile App

6. สรุปเวลาการทำงาน และ ออกใบแจ้งหนี้ (Invoice)


By Dataroot Asia

info@dataroot.asia

https://odooportal.com

138 views0 comments

Comments


bottom of page